Utforska engelska genom ‘De tre bockarna bruse’

I detta blogginlägg kommer vi att berätta om ett spännande och givande skolprojekt som syftade till att utveckla elevernas förståelse av engelska i tal och skrift. Genom att arbeta med den välbekanta sagan “The Three Billy Goats Gruff” strävade eleverna i åk 2 efter att formulera sig och kommunicera på engelska. Här kan du läsa och inspireras av de olika stegen i projektet, inklusive hur vi skapade förförståelse, byggde kunskap, främjade samarbete och uppmuntrade eleverna att våga kommunicera.

Skapa förförståelse

För att inleda projektet började vi med att läsa sagan “The Three Billy Goats Gruff” på engelska. Vi ville att eleverna skulle klura ut vilken saga det var, så vi presenterade den för dem utan att avslöja titeln. Genom att lyssna på berättelsen på engelska fick eleverna en viss aning om handlingen och karaktärerna. För att fördjupa deras förståelse läste vi sedan sagan på svenska, använde oss av handdockor och berättade den på enkel engelska samt tittade på en Youtube-video som visade bilderna till berättelsen.

Bygga kunskap 

För att bygga upp elevernas ordkunskap i samband med sagan använde vi oss av verktyg som Widgit och Kooperativa strukturer. Vi identifierade viktiga ord och termer från sagan och arbetade med dem på olika sätt. Genom att använda dessa pedagogiska resurser kunde eleverna på ett interaktivt sätt lära sig och förstå betydelsen av dessa ord. Genom att sedan dela in sagan i fyra delar fick eleverna även en tydlig struktur att arbeta med.

Samarbete

Vi delade in klassen i fyra grupper och gav varje grupp en specifik del av sagan att arbeta med. Deras uppgift var att samarbeta och rita en bild som representerade deras del av sagan. Grupperna fick även reflektera över vilka ord som bäst passade in i deras del. Eleverna diskuterade och bytte idéer med varandra, vilket stärkte deras förståelse och kunskap om sagan.

Att våga kommunicera 

Efter att grupperna hade skapat sina bilder och diskuterat de relevanta orden fick de möjlighet att träna på att kommunicera på engelska. Varje grupp tilldelades en del av sagan som de skulle träna in och läsa med flyt inför klassen. Även om eleverna hade varierande nivåer av engelskkunskaper, visade de alla vilja och mod att läsa sin del på engelska. Det var ett fantastiskt tillfälle för dem att tillämpa sina nyförvärvade språkkunskaper i en verklig kontext.

Skapa en egen bok

Som avslutning på projektet skapade vi tillsammans en egen bok om “The Three Billy Goats Gruff”. Varje grupp tog en bild av sin bakgrund med fingerdockorna på rätt plats och spelade sedan in sina dialoger. Dessa bilder kombinerades sedan i WriteReader för att skapa en digital bilderbok med bilder och ljudfiler. Genom att skapa och dela denna bok fick eleverna känna stolthet över sitt arbete och se resultatet av deras ansträngningar.

Detta projekt var en fantastisk möjlighet för eleverna i åk 2 att utveckla sin förståelse av engelska i tal och skrift. Genom att skapa förförståelse, bygga kunskap, främja samarbete och uppmuntra eleverna att våga kommunicera, skapade vi en engagerande och interaktiv inlärningsmiljö. Genom att avsluta projektet med att skapa en egen bok fick eleverna möjlighet att känna stolthet över sin prestation och visa upp sin nyvunna språkliga kompetens. Detta projekt har inte bara stärkt elevernas engelska språkkunskaper, utan också utvecklat deras förmåga att samarbeta och vara kreativa.

Exempel Gemensam bok

Ordkort

Ett vidare steg, som vi inte hann med denna gången, skulle kunna vara att eleverna även fick föra in de ord de lärt sig under projektet i boken, genom att sätta in ordkort via WriteReaders pratbubblafunktion.. Den gemensamma boken kan då läggas som en mall till eleverna och de går sedan in och skriver passande ord till varje bild.

Share this post

Utforska engelska genom ‘De tre bockarna bruse’

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top